Publiczne Przedszkole w Serbach

Wyjazdy na basen

Październik 2nd, 2017

Terminy wyjazdów na basen:

04.10.2017 r.

25.10. 2017 r.

22.11.2017 r.

13.12.2017 r.

07.03.2018 r.

11.04. 2018 r.

06.06.2018 r.

Wyjazdy dotyczą grupy koniczynek i prosimy o zaopatrzenie dzieci: w stroje, klapki, ręcznik oraz dziewczynki w czepek. Dzieci będą przebywać na basenie od godziny 12 oo do 13 30.

Najbliższe sesje zdjęciowe, teatrzyki.

Wrzesień 23rd, 2017

Sesje zdjęciowe:

06.10.2017 r. ok. godziny 11 odbędzie się sesja zdjęciowa jesienna.

07.11.2017 r.godzina 9 ∞ sesja zdjęciowa do kalendarzy na 2018 rok

Teatrzyki:

09.10.2017 r.godzina 9 40  teatrzyk ELFY pt. „O bystrzaku, który nie mył warzyw”

Wyjazdy do MOK w Głogowie na przedstawienia

28.11.2017 r.godzina 10 10 Teatr w Krakowie „Jaś i Małgosia”

11.12.2017 r.godzina 10 10 teatrzyk muzyczny FORTE „Nowe szaty króla”

20.03.2018 r. godzina 10 10 Teatr w Krakowie „Karolcia”

Dzień rodziny

Maj 25th, 2017

Zapraszamy rodziców 26 maja na godzinę 12.30 z okazji Dnia Rodziny.

W programie: występy w wykonaniu dzieci, zmagania sportowe, kiełbaski, ciasto i kawa oraz radość i życzenia dzieci.

Proponujemy strój sportowy (jeżeli pogoda dopisze spotkanie odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym, gdy będzie padał deszcz po programie artystycznym dzieci odbędzie się dyskoteka w sali).

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Kwiecień 14th, 2017
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SERBACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1 Abaszów Hanna 2012
2 Adaszyńska Paulina 2014
3 Berlik Maja 2011
4 Chojnacka Agata 2011
5 Czajkowska Laura 2011
6 Czyczyk Krzysztof 2011
7 Drońska Weronika 2011
8 Figas Katarzyna 2014
9 Fras Michalina 2012
10 Gabrysz Karolina 2012
11 Gabrysz Lena 2013
12 Gałczyńska Zuzanna 2013
13 Gbiorczyk Katarzyna 2011
14 Giertuga Maja 2011
15 Gołdoń Julian 2011
16 Gołdoń Mikołaj 2014
17 Grzybowski Karol 2011
18 Gwizdowska Anna 2013
19 Jabłoński Eryk 2011
20 Jurkowska Lilia 2012
21 Kamzol Alan 2011
22 Kawka Filip 2012
23 Kazimierczak Hubert 2012
24 Kłos Bartosz 2011
25 Kłos Mateusz 2013
26 Kołodziej Jakub 2014
27 Kozak Marcelina 2012
28 Kubacki Maciej 2013
29 Kuchnik Hanna 2014
30 Kudyba Maciej 2012
31 Mały Zuzanna 2011
32 Osior Przemysław 2013
33 Perełkowicz Szymon 2013
34 Piotrowski Szymon 2011
35 Pogorzelec Przemysław 2012
36 Prus Pola 2012
37 Rupala Ida 2011
38 Skrzyczyński Filip 2011
39 Sobociński Leon 2013
40 Szeffer Maciej 2011
41 Sznicer Oskar 2011
42 Szulga Oliwier 2013
43 Szwiergiel Bruno 2011
44 Świderski Maksymilian 2011
45 Tarnowski Filip 2013
46 Teodoru Lena 2012
47 Więcławska Karolina 2012
48 Witkowski Błażej 2012
49 Wolak Natasza 2012
50 Zarzecki Natan 2013

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SERBACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1 Bar Antoni 2015
2 Bolik Krzysztof 2012
3 Braciak Maja 2014
4 Delikowski Jakub 2013
5 Felpel Mikołaj 2014
6 Fortuna Kornelia 2014
7 Grasza Maja 2013
8 Jankowska Marcelina 2014
9 Kaczmarek Julia 2012
10 Kiełbicka Maria 2014
11 Leciej Zofia 2013
12 Liskowski Aleks 2014
13 Lorfing Aleksandra 2015
14 Małecki Filip 2014
15 Murzyński Jakub 2014
16 Napierała Igor 2013
17 Napierała Oliwia 2013
18 Pogorzelec Patryk 2014
19 Przytulska Lena 2014
20 Seredyńska Kornelia 2013
21 Skrzypek Nicole 2014
22 Suda Zofia 2013
23 Tarnowski Igor 2013
24 Weryszko Bartosz 2014

Powitanie wiosny

Marzec 19th, 2017

22 marca o godzinie 10.00 odbędzie się w przedszkolu święto wiosny,

a następnie wyruszymy z marzanną żeby godnie pożegnać zimę.

W tym dniu obowiązują ubrania w kolorze zielnym.

Zajęcie jest otwarte dla rodziców.

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Serbach na rok szkolny 2017/2018

Luty 27th, 2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Serbach

na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942)

§ 1

Publicznego Przedszkola w Serbach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2017/2018

w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 31 marca 2016 r.

§ 2

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej ppserby.pl lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 10.03. 2017 r. do 07.04. 2017 r.

§ 5

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez dziecko na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 1. dziecko, które jest zobowiązane do odbycia przygotowania przedszkolnego – wartość 20 pkt,
 2. dziecko obojga rodziców /prawnych opiekunów pracujących, prowadzących działalność (w wymiarze pełnego etatu), rodziców studiujących/uczących się (w systemie dziennym) – wartość 15 pkt,
 3. dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym – wartość 15 pkt,
 4. dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) – wartość 10 pkt,
 5. dziecko w wieku 2,5 roku wykonujące samodzielnie czynności samoobsługowe – wartość 5 pkt,

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.
 2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.
 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7

 1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Głogów jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Głogów i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.
 1. Dzieci zamieszkałe poza gminą Głogów przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący – Radę Gminy Głogów.

§ 8

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 13.04.2017 r. do godz. 1600 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu i na stronie internetowej ppserby.pl

§ 9

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                  Urszula Kozdra

                                                                                                (podpis dyrektora przedszkola)